Sortiment - kategórie

Obchodné podmienky

 

Článok 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1.       Spoločnosť SG tec s.r.o., so sídlom Veľké Kozmálovce 373, PSČ 935 21, IČO: 46 911 791, DIČ: 2023643380, IČ DPH: SK2023643380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo:33162/N (ďalej len „Predávajúci“) je prevádzkovateľom 1./ nákupného portálu/webu na stránke www.zvarmont.sk(ďalej len „e-shop“ alebo „nákupný portál“) a súčasne 2./ obchodnej prevádzky ZVAR MONT na adrese Veľké Kozmálovce 373, PSČ 935 21.

1.2.       Prostredníctvom e-shopu má tretia osoba (ďalej len „Kupujúci“) možnosť prezerať si Tovar Predávajúceho určené na predaj. Súčasne za podmienok určených týmito Obchodnými podmienkamia za predpokladu potvrdenia Objednávky Predávajúcim má Kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný Tovar.

1.3.       Ďalšie informácie týkajúce sa Predávajúceho a e-shopu sú dostupné na e-mailovej adrese info(a)zvarmont(d)sk, a na telefónnom čísle +421 948 731 170, výlučne v pracovných dňoch v čase od 8.30 hodiny do 16.00 hodiny. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.zvarmont.sk.

1.4.       Orgánom dozoru nad činnosťou Predávajúceho je v prípade splnenia zákonných podmienok Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj, so sídlom Staničná9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra, s kontaktnými údajmi dostupnými tu: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

1.5.       Týmito Obchodnými podmienkami sa riadia práva, povinnosti a záväzky Predávajúceho a Kupujúceho ako Zmluvných strán a podmienky v právnych vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, výlučne pri objednávaní a dodávaní Tovaru prostredníctvom e-shopu, pri reklamáciách vád Tovaru, a v použiteľnom rozsahu aj pri kúpe Tovaru na prevádzke ZVAR MONT.

1.6.       Tieto Obchodné podmienky sa aplikujú prednostne na právne vzťahy medzi Predávajúcim ako podnikateľom a Kupujúcimi ako spotrebiteľmi. Predávajúci súčasne vylučuje použitie príslušných častí týchto Obchodných podmienok týkajúcich sa spotrebiteľovpre právne vzťahy na fyzické osoby - podnikateľova pre právnické osoby – podnikateľov. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a týmito osobami sa spravujú prednostne osobitnou dohodou medzi Predávajúcim a podnikateľmi a ak takejto osobitnej dohody niet, tak právne vzťahy sa spravujú príslušnými ustanoveniami o Kúpnej zmluve v Obchodnom zákonníku a inými zákonnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a týmito Obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa netýkajú spotrebiteľov. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba - podnikateľv prípade ak zadá v rámci e-shopu Objednávku Predávajúcemu, berie na vedomie, že právny vzťah tejto osoby sa bude spravovať týmito Obchodnými podmienkami výlučne v rozsahu v akom sa nevzťahujú na spotrebiteľov a nadväzujúcimi právnymi predpismi.

Článok 2

DEFINÍCIE

2.1.       Pojmy a slovné spojenia, ktoré nie sú týmito Obchodnými podmienkami alebo právnymi predpismi záväzne osobitne inak vymedzené, majú nasledovný význam:

2.1.1.      Bezodkladne alebo bez zbytočného odkladu znamená: lehotu najviac 5 kalendárnych dní odo dňa kedy nastala skutočnosť určujúca plynutie bezodkladnej lehoty.

2.1.2.      Cena znamená: peňažné plnenie v dohodnutej mene za Tovar, ktoré zahŕňa výlučne cenu Tovaru, náklady Predávajúceho na zhotovenie a balenie Tovaru.

2.1.3.      Heslo znamená: zabezpečovací prostriedok, ktorý si Kupujúci zvolí pri registrácii na e-shope Predávajúceho, je určený na zabezpečenie komunikácie Kupujúceho prostredníctvom e-shopu Predávajúceho, nie je prístupný nepovolaným osobám, pričom výlučne Kupujúci zodpovedá za jeho ochranu a udržanie v tajnosti.

2.1.4.      Kúpna zmluva alebo zmluva znamená: zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, a to využitím e-shopu Predávajúceho, a ak to Predávajúci akceptuje tak aj využitím  elektronickej pošty Predávajúceho, alebo telefónu Predávajúceho, a ako dvojstranný záväzný právny úkon, ktorý vzniká na základe podanej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu a vydaného Potvrdenia Objednávky Predávajúceho, a na základe ktorého vznikne Predávajúcemu povinnosť dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a plniť povinnosti podľa Obchodných podmienok; a Kupujúcemu vznikne povinnosť objednaný Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú cenu, a plniť povinnosti podľa zmluvy a Obchodných podmienok.

2.1.5. Kupujúci znamená: fyzická osoba - spotrebiteľ, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba – podnikateľ, a ktorá má záujem na dodaní Tovaru prostredníctvom e-shopu, a za týmto účelom odošle za ďalších stanovených podmienok Objednávku Predávajúcemu.

2.1.6.  Lehota dodania znamená: lehotu na dodanie Tovaru Kupujúcemu, ktorá trvá v prípade okamžite dostupného Tovaru najviac 5 pracovných dní, a v prípade nedostupného Tovaru najviac 14 kalendárnych dní, a začína plynúť v nasledujúci deň po Potvrdení Objednávky Predávajúcim.

2.1.7.  Občiansky zákonník znamená: zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom a účinnom znení, ktorý je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.

2.1.8.  Obchodný zákonník znamená: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom a účinnom znení, ktorý je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.

2.1.9. Objednávka znamená: jednostranný záväzný právny úkon Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu a uskutočnený v elektronickej forme prostredníctvom e-shopu, alebo ak to Predávajúci akceptuje, tak aj elektronickou poštou Predávajúcemu alebo telefonicky Predávajúcemu.

2.1.10.  Potvrdenie Objednávky znamená: jednostranný záväzný právny úkon Predávajúceho adresovaný Kupujúcemu a uskutočnený v elektronickej forme prostredníctvom webového rozhrania e-shopu alebo elektronickou poštou Kupujúcemu. Potvrdenie Objednávky je súčasne potvrdením o uzatvorení Kúpnej zmluvy.

2.1.11.  Predávajúci je právnická osoba, vykonávajúca podnikateľskú činnosť za účelom dosiahnutia zisku, ktorá sa v rámci výkonu registrovaného predmetu činnosti zaoberá najmä predajom zváracej techniky, pracovného oblečenia a obuvi, elektronáradia, spojovacieho materiálu a pod. – Tovaru, a to aj prostredníctvom zriadeného e-shopu.

2.1.12.  Tovar znamená: výrobok, vec alebo iný tovar Predávajúceho presne špecifikovaný Zmluvnými stranami v súlade s Objednávkou v Potvrdení Objednávky a zverejnený na e-shope.

2.1.13.  Trvanlivý nosič znamená: prostriedok, ktorý umožňuje Kupujúcemu alebo Predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

2.1.14.  Štandardná pracovná doba znamená: pracovnú dobu počas pracovných dní na území Slovenskej republiky v čase od 8.30 hod. do 16.00 hod. stredoeurópskeho času.

2.1.15.  Vyššia moc znamená: nepredvídateľnú prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany, bráni v splnení jej povinnosti, a nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Prekážkou je aj živelná udalosť, vojnový konflikt, štrajk, úradný zákaz, vládne nariadenie, zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, mocenské embargo, prieťahy v colnom a inom úradnom konaní.

2.1.16.  Zákon č. 102/2014  Z. z. znamená: zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.1.17.  Zmluvné strany znamená: Predávajúci a Kupujúci spoločne.

Článok 3

VZNIK PRÁVNYCH VZŤAHOV A OBJEDNÁVANIE TOVARU

3.1.       Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v zmysle týchto Obchodných podmienok vznikajú na základe Objednávky Kupujúceho a potvrdenia Objednávky Predávajúcim realizovaných prostredníctvom e-shopu, elektronickej pošty Predávajúceho alebo telefonicky Predávajúcemu.

3.2.       Predávajúci má vyhradené právo zmien Tovaru aj cien jednotlivého Tovaru zverejneného v e-shope. Zoznam Tovaru v e-shope Predávajúceho je katalógom bežne dodávaného Tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkého uvedeného Tovaru..

3.3.       Kúpa Tovaru sa realizuje formou zadania Objednávky Kupujúcim prostredníctvom e-shopu Predávajúceho, a v prípade akceptácie Predávajúceho aj prostredníctvom elektronickej pošty Predávajúceho alebo telefonicky Predávajúcemu s tým, že Objednávka Kupujúceho musí byť potvrdená Predávajúcim v súlade s Obchodnými podmienkami, inak zmluvný vzťah nevznikne.

3.4.       Ak je Objednávka potvrdenáPredávajúcim postupom podľa Obchodných podmienok, Predávajúci dodá objednaný Tovar v určenej lehote dodania podľa bodu 2.1.6.Obchodných podmienok. Pred zadaním Objednávky Kupujúcim sú na e-shope a v Obchodných podmienkach Kupujúcemu oznamované a poskytované informácie o osobe Predávajúceho, o objednávanom Tovare, o cene Tovaru, nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady, a ak tieto náklady nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky,o platobných podmienkach, o zodpovednosti za vady Tovaru, o poskytovanej záruke za vady Tovaru, o povinnosti zaplatiť cenu Tovaru, o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ako aj jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky Tovaru. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka (tlačidla, funkcie) pred odoslaním Objednávky na e-shope, resp. zaslaním Objednávky elektronickou poštou Predávajúcemu alebo uskutočnením telefonickej objednávky Predávajúcemu. Kupujúci zadanímObjednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním Objednávky a súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného Tovaru.

3.5.       Pre možnosť aktívneho nákupu na nákupnom portáli Predávajúceho má Kupujúci možnosť registrácie. Registráciu môže Kupujúci vykonať pred výberom Tovaru alebo v procese objednávania Tovaru. Kupujúci je povinný vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Podmienkou registrácie je okrem iného zabezpečenie komunikácie Kupujúceho na nákupnom portáli vytvorením vlastného hesla. Vyplnením registračného formulára súčasne Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov a s podmienkami podľa Obchodných podmienok. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na nákupnom portáli pri zasielaní Objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie objednaného Tovaru Kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti Kupujúcim je vykladané v jeho neprospech.

3.6.       Kupujúci si Tovar prezerá a vyberá podľa kategórií uvedených v produktovom menu nákupného portálu, resp. kliknutím na zobrazený Tovar.Pri Tovare si Kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Pridaj do košíka“ pridá Tovar do svojej Objednávky. V prípade, že proces výberu Tovaru Kupujúci ukončil, a vykonal ďalšie kroky k ukončeniu Objednávky, klikne na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Pokračovať v nákupe“.Objednávku Kupujúci zadáva Predávajúcemu podľa vlastného výberu a uváženia, pričom v prípade zadania objednávky prostredníctvom e-shopu Predávajúceho je povinný Objednávku potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“.

3.7.       Proces tvorby vystavenia Objednávky registrovaného Kupujúceho pozostáva štandardne zo 4 krokov: a) výber Tovaru  b) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) odsúhlasenie Obchodných podmienok, d) odoslanie Objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“. V každom z týchto krokov postupuje Kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie Tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania Tovaru pred ich definitívnym odoslaním Predávajúcemu.

Proces tvorby vystavenia Objednávky neregistrovaného Kupujúceho sa spravuje primerane vyššie uvedeným procesom, pričom nevyhnutnou podmienkou ukončenia Objednávky je uvedenie požadovaných identifikačných údajov neregistrovaného Kupujúceho.

3.8.       Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok Kupujúceho uvedených v Objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maile Kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami, a nie sú na základe osobitnej dohody s Predávajúcim akceptované.

3.9.       Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu je od Kupujúceho vždy vyžadované, aby Kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými Obchodnými podmienkami Predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania Objednávky Kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu.

3.10.   Predávajúci je povinný pred zadaním Objednávky Kupujúceho oboznámiť prostredníctvom nákupného portálu, elektronickej pošty, telefonicky alebo formou SMS o týchto Obchodných podmienkach, a skutočnostiach uvedených v bode 4.4. OP. 

3.11.   Kupujúci je pri zadaní Objednávky povinný uviesť Predávajúcemu úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie Tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať si správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania Tovaru pred ich definitívnym odoslaním Predávajúcemu.

3.12.   Objednávka Kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak 1./ bude doručená Predávajúcemu, ak 2./ bude obsahovať všetky Predávajúcim požadované údaje - názov objednávaného Tovaru, jeho množstvo, údaje Kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko alebo fakturačné údaje Kupujúceho, dodaciuadresu, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, a ak 3./ bude Kupujúcim potvrdené, že sa oboznámil a súhlasí s platnými Obchodnými podmienkami Predávajúceho.

3.13.   Kupujúci zadáva Predávajúcemu Objednávku v elektronickej forme prostredníctvom nákupného portálu alebo elektronickou poštou Predávajúcemu alebo telefonicky Predávajúcemu. Takto zadaná Objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto Obchodných podmienok. Objednávka je určená pre Predávajúceho na vystavenie Potvrdenia Objednávky v lehote 5pracovných dní od jej prijatia Predávajúcim, ak tieto Obchodné podmienky neustanovujú inak. Zadaním Objednávky Predávajúcemu prejavuje Kupujúci vôľu byť viazaný svojou Objednávkou počas dojednanej doby, kúpiť a prevziať ním vybraný Tovarza cenu, a to v súlade s Obchodnými podmienkami, a to za predpokladu jej potvrdeniaPredávajúcim.

3.14.   Kúpna zmluva je medzi Zmluvnými stranami uzatvorená, ak Predávajúci Kupujúcemu odošle Potvrdenie Objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do doby splnenia všetkých povinností Zmluvných strán, resp. do momentu jej predčasného ukončenia Predávajúcim alebo Kupujúcim v zmysle týchto Obchodných podmienok alebo v zmysle príslušných právnych predpisov.

3.15.   Predávajúci má právo odmietnuť Objednávku Kupujúceho predovšetkým z dôvodov uvedených nižšie. V prípade, ak Predávajúci nevystaví Potvrdenie Objednávky v lehote do 5 pracovnýchdní od prijatiaObjednávky, má sa za to, že Objednávka nebola prijatá. Nepotvrdená Objednávka alebo jej časťPredávajúceho nezaväzuje.

3.16.   Ak Predávajúci nebude schopný vystaviť Potvrdenie Objednávky Kupujúcemu v celom rozsahu jeho Objednávky (napr. 1 Tovarzo4 objednaných Tovarov nebude dostupný) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 5kalendárnych dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu bude dostupný Tovar z Objednávky Kupujúceho rezervovaný pre Kupujúceho. Ak Kupujúci navrhované zmeny Objednávky Predávajúcim odsúhlasí, Predávajúci za splnenia ostatných podmienok Obchodných podmienokbezodkladne vystaví Potvrdenie Objednávky. V prípade, ak Kupujúci neodsúhlasí navrhované zmeny Objednávky v uvedenej lehote, Objednávka Kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za nepotvrdenú v zmysle bodu 3.15. Obchodných podmienok.

3.17.   V osobitných prípadoch a pred odoslaním Potvrdenia Objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od Kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti identifikačných údajov Kupujúceho, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla Kupujúceho.

3.18.   Ak Predávajúci pred alebo po Potvrdení Objednávky zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, alebo inú chybu ohľadne Tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo ak nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v Lehote dodania alebo v cene uvedenej na e-shope, alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude bezodkladne informovať Kupujúceho. Predávajúci i Kupujúci sú v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnení pred Potvrdením Objednávky Predávajúcim svoju objednávku odvolať/zrušiť (Kupujúci), resp. ju odmietnuť spôsobom stanoveným v bode 3.15Obchodných podmienok(Predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po Potvrdení Objednávky Predávajúcim, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do okamihu dodania objednaného Tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s Obchodnými podmienkami a právnymi predpismi. Ak Kupujúci už zaplatil cenuTovaru, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a Obchodnými podmienkami.

3.19.   V prípade, ak Kupujúci bude mať akékoľvek výhrady k Potvrdeniu Objednávky, je povinný ich písomne oznámiť Predávajúcemu, a to bezodkladne, najneskôr však do dňa zaplatenia ceny, inak na nich Predávajúci nie je povinný prihliadnuť.

3.20.   Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od Objednávky v období od odoslania Objednávky až do doby odoslania Potvrdenia Objednávky Predávajúcim, ak sa s Predávajúcim nedohodne inak, alebo tieto OP neustanovujú niečo iné.

Článok 4

PLNENIE PREDMETU PRÁVNEHO VZŤAHU 

ČAS A SPÔSOB DODANIA

4.1.       V prípade, ak nastanú prekážky spôsobené vyššou mocou, ktorá má vplyv na splnenie povinností Predávajúceho a Predávajúci nemôže tieto prekážky svojimi úkonmi odstrániť, Lehota dodaniasa prerušuje, a to až do doby zániku týchto prekážok, o týchto skutočnostiach Predávajúci Kupujúceho bezodkladne písomneupovedomí. Ak Predávajúci v tomto prípade nedodá Tovar ani do 30 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy, a Tovar nedodá ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

4.2.       Predávajúci oznámi Kupujúcemuodoslanie objednaného TovaruKupujúcemu a predpokladaný deň a čas doručenia Tovaru, ak je mu tento údaj známy. O predpokladanom dni a čase doručenia Tovaru môže byť Kupujúci informovaný okrem Predávajúceho aj prepravcom, a to e-mailom, SMS správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol potrebné identifikačné údaje Kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.

4.3.       Predávajúci dodá objednaný Tovar na adresu uvedenú v Objednávke Kupujúceho a výlučne Kupujúcemu. Dodanie alebo vydanie objednaného Tovaru inej osobe ako Kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného súhlasu Kupujúceho a predloženia Predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby Kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje v Objednávke a údaje pre dodanie Tovaru.

4.4.       Predávajúci, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodnú inak, zabezpečuje dodanie objednaného Tovarusám, alebo prostredníctvom prepravcov a za ceny prepravy uvedené na nákupnom portáli.

4.5.       Kupujúci je povinný odoslaný Tovarbezodkladne riadne prevziať.

4.6.       Záväzok Predávajúceho riadne a včas dodať Tovar Kupujúcemu je splnený, ak Tovarje odovzdaný Kupujúcemuna miesto dodania určené v Objednávke a v Lehote dodania, alebo po Lehote dodania v prípade existencie Vyššej moci a skutočností stanovených v bode 3.18. a bode 3.20. Obchodných podmienok.

4.7.       Tovar je riadne a včas dodaný aj v takom prípade, ak Kupujúci neposkytne potrebnú súčinnosť na riadne a včasné prevzatie Tovaru. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

VLASTNOSTI TOVARU

4.8.       Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru, riadne a s náležitou starostlivosťou skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávkyTovaru.

4.9.       V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a dodanímTovaru je Kupujúci povinný tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi i Predávajúcemu. Kupujúci je povinný v dodacom liste vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je zistené narušenie obalu dodaného Tovaru, je Kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom dodacieho listu bez výhrad Kupujúci potvrdzuje, že dodaný Tovar bol prevzatý v neporušenom obale.

4.10.   Poškodenie Tovaru oznámi Kupujúci Predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom.

 

Článok 5

VLASTNÍCKE PRÁVO A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

 

5.1.       Ak nebude Predávajúcim uvedené inak, tovar je vo výhradnom vlastníctve Predávajúceho. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prevzatím Tovaru po splnení všetkých záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu a úplnom zaplatení celej ceny a všetkých pohľadávok Predávajúceho (výhrada vlastníctva).

5.2.       Kupujúci vykonáva všetky úkony pri nakladaní s dodaným Tovarom a podľatýchto Obchodných podmienok na svoju vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.

5.3.       Nebezpečenstvo škody na Tovareprechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru Kupujúcim do svojej dispozície, avšak ak pri prvom pokuse o odovzdanie TovaruKupujúcemu, Kupujúcidodávaný Tovar neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na Kupujúceho už okamihom vykonania prvého neúspešného pokusu o odovzdanie Tovaru.

5.4.       Škody na Tovare vzniknuté v čase po prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, nemajú za následok zánik povinnosti Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za dodaný Tovar cenu, ibaže ku škode na Tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho.

Článok 6

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1.       Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za dodaný Tovar cenu podľa Predávajúcim odoslaného Potvrdenia Objednávky. Pri tvorbe Objednávky je cena tvorená množstvom a druhom objednávaného Tovaru, a k cene sa pripočítava aj cena prepravy podľa zvoleného spôsobu prepravy. Cena Tovaru na e-shope je uvedená s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je uplatňovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

6.2.       V cene Tovaru zverejnenom na e-shope nie sú zahrnuté najmänáklady na iné služby spojené s uskutočnením plnení, na dopravu Tovaru, na dodanie do iného miesta a v inom čase ako je uvedené v Potvrdení Objednávky, na bezúspešné dodanie, na opakované dodanie Tovaru, na iné poplatky súvisiace s dodaním Tovaru, pokuty, sankcie. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Kupujúcina základe osobitného vyúčtovania a kalkulácie Predávajúceho, ak ďalej nie je uvedené inak.

6.3.       Pred odoslaním Objednávky Kupujúceho je Predávajúci povinný bezprostredne pred jej odoslaním Kupujúcemu výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie ohľadne hlavných vlastností Tovaru, celkovú cenu Tovaru (bod 6.1. Obchodných podmienok), alebo ak cenu nie je možné určiť vopred, spôsob akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky (bod 6.2. Obchodných podmienok). Ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, je Predávajúci povinný uviesť Kupujúcemu skutočnosť, že do celkovej ceny Tovaru budú takéto náklady alebo poplatky zahrnuté. Takéto náklady a poplatky budú Predávajúcim obvykle vypočítané individuálne, zohľadňujúc príslušné cenníky prepravcov, cenníky poštových služieb, cenu objednaného Tovaru, a pod.

6.4.       Cena Tovaru sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny Tovaru zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri Tovare. Kupujúci i Predávajúci sú oprávnení zrušiť Objednávku, nepotvrdiť Objednávku spôsobom podľa bodu 3.15. Obchodných podmienok, resp. odstúpiť od Kúpnej zmluvy do okamihu prevzatia  Tovaru, ak je Kupujúcemu oznámená zmena ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny Tovaru.

6.5.       Nárok Predávajúceho na zaplatenie ceny vzniká dňom dodania Tovaru Kupujúcemu.

6.6.       Spôsob zaplatenia ceny a ceny prepravy Tovaru volí Kupujúci v procese objednávania Tovaru:

-        Kreditnou alebo inouplatobnou kartou v mieste prevádzky Predávajúceho

-        v hotovosti na prevádzke Predávajúceho

-        bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v Potvrdení Objednávky

-        pri prevzatí Tovaru doručovaného prostredníctvom služby Dobierka, alebo prostredníctvom vlastného rozvozu Predávajúcim.

6.7.       Predávajúci vystaví a doručí faktúru alebo iný doklad o úhrade Ceny a nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru Kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci zaslaním Objednávky súhlasí s tým, aby faktúra alebo iný doklad o úhrade bol zaslaný spolu s Tovaroma sprístupnený Kupujúcemu aj elektronicky, najmä spolu s Potvrdením Objednávky. Faktúra v listinnej podobe je posielaná spolu s Tovarom a takáto faktúra je súčasne aj dodacím listom, ak nie je doručovaný osobitný dodací list.

6.8.       Splatnosť ceny Tovaru a ceny prepravy jev okamihu dodania Tovaru Kupujúcemu, pokiaľ v zmysle podmienok v Potvrdení Objednávky nie je dojednaná splatnosť pred dodaním Tovaru.

 

Článok 7

VADY A ZÁRUKA ZA AKOSŤ, REKLAMAČNÉ KONANIE

7.1.       Tovar má vady, ak nezodpovedá špecifikácii uvedenej v Potvrdení Objednávky. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody; za vady vzniknuté po tomto čase zodpovedá Predávajúci, iba ak boli spôsobené porušením jeho povinností pri dodaní Tovaru. Za vady Tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka Predávajúceho, zodpovedá Predávajúci v rozsahu záruky.

7.2.       Kupujúci je povinný všetky zjavné vady oznámiť bezodkladne pri prevzatí Tovaru osobe, od ktorej Tovar prevzal, a zaznamenať presnú špecifikáciu zjavných vád.

7.3.       Kupujúci je povinný písomne výslovne oznámiť Predávajúcemu, že Tovar má vady a presne ich špecifikovať, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, alebo bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení bežnej kontroly Tovaru, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Pri Tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní Tovaru Kupujúcemu; inak práva zaniknú.

7.4.       Zárukou za akosť Tovaru preberá Predávajúci záväzok, že si dodaný Tovar, výhradne po dobu použiteľnosti (záručná doba), zachová vlastnosti deklarované Predávajúcim. Záručná doba Tovaru je 24 mesiacov odo dňa jeho dodania, okrem vecí podliehajúcich rýchlej skaze, resp. vecí majúcich charakter spotrebného Tovaru, a ktoré ich užívaním zanikajú.Pri niektorom Tovare môže byť jeho výrobcom alebo v zmysle osobitných predpisov stanovená dlhšia záručná doba ako 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim.

7.5.       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnýTovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Pokiaľ s ohľadom na cenu Tovaru a závažnosť vady nevzniknú Predávajúcemu neprimerané náklady, Kupujúci má právo požadovať výmenu Tovaru

7.6.       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

7.7.       Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7.8.       Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, resp. zaniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody vonkajšími udalosťami, prirodzeným opotrebením alebo úbytkom Tovaru, a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou Predávajúci plnil svoj záväzok, uplynutím záručnej doby, poškodením Tovaru konaním Kupujúceho alebo inými osobami, neoznámením zjavných vád Tovaru včas po prevzatí Tovaru, používaním Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi vplyvmi nezodpovedajú prirodzenému prostrediu, nepredložením dokladu o nadobudnutí Tovaru od Predávajúceho, konaním s Tovarom v rozpore s účelom jeho použitia, poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, poškodením Tovaru následkami vyššej moci.

7.9.       Kupujúci je oprávnený uplatniť u Predávajúceho zodpovednosť za vady, resp. zodpovednosť zo záruky v jeho sídle alebo v jeho prevádzkarni, pokiaľ ju má zriadenú. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie Tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady Tovaru.

7.10.   Predávajúci vybaví reklamáciu Tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako Tovar bez vady ktorú nemožno odstrániť (Kupujúci môže uplatniť právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie CenyTovaru).Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.11.   Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia,bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho podľa bodu 7.10.

7.12.   Ak spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova.

 

 

Článok 8

ODSTÚPENIE

8.1.       Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, resp. kedykoľvek pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

8.2.       Kupujúci nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade predaja Tovaruzhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, predaja Tovaru podliehajúceho rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaja Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaja Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

8.3.       Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu (bod 1.1. a 1.3 Obchodných podmienok) najneskôr v posledný deň lehoty v bode 8.1. Obchodných podmienok.

8.4.       Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola Kúpna zmluva uzavretá telefonicky, na uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy zverejnený na nákupnom portáli Predávajúceho.

Vzor formuláru pre odstúpenie od kúpnej zmluvy - na stiahnutie tu.

8.5.       Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak sa s Predávajúcim nedohodnú inak.

8.6.       Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby bodu 8.5. Obchodných podmienok pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.  Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

8.7.       Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

8.8.       Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

8.9.       Na odstúpenie Kupujúceho podľa iných ustanovení týchto Obchodných podmienok sa primerane vzťahujú ustanovenia Článku 8 Odstúpenie, prípadne primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z.

 

Článok 9

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

9.1.       Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho (bod 1.1. a 1.3 Obchodných podmienok) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

9.2.       Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa bodu 9.1. Obchodných podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

9.3.       Návrh podáva Kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Uvedené práva Kupujúci uplatňuje v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.4.       Subjektom alternatívneho riešenia sporov sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a zverejneným tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

9.5.       Pre spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je subjektom alternatívneho riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 33 19 27.

9.6.       Návrh podáva Kupujúci spôsobom stanoveným v ustanovení § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci je oprávnený podať návrh/sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov zverejnenej tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci.

9.7.       Návrh na alternatívne riešenie sporu musí obsahovaťmeno a priezvisko Kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie Predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, dátum, kedy sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

9.8.       Kupujúci môže návrh podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je uvedený na webe Predávajúceho, a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Vzor formuláru pre alternatívne riešenie sporov - na stiahnutie tu.

9.9.       V prípade, ak návrh Kupujúceho neobsahuje zákonné náležitosti, a Kupujúci tento svoj návrh napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov nedoplní, subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odmietne. Subjekt alternatívneho riešenia sporov odmietne návrh aj vtedy, ak nie je príslušný riešiť spor, vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e), je návrh neopodstatnený, je návrh anonymný.

 

Článok 10

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1.   Predávajúci SG tec s.r.o., so sídlom Veľké Kozmálovce 373, PSČ 935 21, IČO: 46 911 791, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 33162/N, spracúva osobné údaje, ktoré Kupujúci na webovej stránke www.zvarmont.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2.   Kupujúci - fyzická osoba ako dotknutá osoba berie na vedomie, že osobné údaje špecifikované v týchto Obchodných podmienkach, resp. pri zadaní Objednávky je Predávajúci ako prevádzkovateľ oprávnený spracúvať za účelom plnenia práv a povinností podľa týchto Obchodných podmienok a uzatvorenej Kúpnej zmluvy, a takéto spracúvanie osobných údajov Kupujúceho Predávajúcim je nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy

10.3.   Kupujúci pri zadávaní Objednávky poskytuje Predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

10.4.   Účelom spracúvania osobných údajov je: identifikácia Kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie Kúpnej zmluvy realizovanej cez nákupný portál, e-mail alebo telefonát, správne doručovanie písomností a Tovaru, t. j. realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov, plnenie povinností Predávajúceho ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.5.   Kupujúci poskytuje potrebné údaje dobrovoľne, pričom bez poskytnutia potrebných údajov nie je možné uskutočniť Objednávku, Potvrdiť Objednávku a dodať Tovar.

10.6.   Kupujúci poskytuje súhlas a Predávajúci informuje Kupujúceho, že poskytnuté údaje môžu byť:poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly Kúpnej zmluvy, plnenia práv a povinností,sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii Objednávky, dodaní Tovaru, a pod..

10.7.   Predávajúci poskytuje Kupujúcemu v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov tieto informácie a poučenia:

10.7.1.  Identifikačné údaje a kontaktné údaje Predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené v bode 1.1. a 1.3. Obchodných podmienok,

10.7.2.  Účelom spracúvania osobných údajov Kupujúceho je plnenie práv a povinností podľa týchto Obchodných podmienok a Kúpnej zmluvy,

10.7.3.  Právny základ spracúvania osobných údajov druhej zmluvnej strany v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

10.7.4.  Kategórie príjemcov osobných údajov Kupujúceho:

·         Štatutárni zástupcovia Predávajúceho,

·         Určení zamestnanci Predávajúceho v rozsahu ich pracovných povinností (pracovníci prevádzky, pracovníci mzdového a personálneho oddelenia, ak je zriadené),

·         Právni zástupcovia Predávajúceho,

·         Poskytovatelia daňových a účtovných služieb Predávajúcemu,

·         Príslušné štátne orgány v rozsahu ich zákonných právomocí,

10.7.5.  Doba uchovávania osobných údajov Kupujúceho je najmenej po dobu trvania Kúpnej zmluvy a ďalej v rozsahu stanovenom príslušnými daňovými, účtovnými právnymi predpismi, predpismi na ochranu spotrebiteľa, a inými právnymi predpismi,

10.7.6.  Kupujúci má pri spracúvaní osobných údajov Predávajúcim tieto práva:

·         Požadovať prístup k osobným údajom Kupujúceho, ktoré Predávajúci spracúva v zmysle § 21 Národnej rady Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·         Požadovať opravu nesprávnych osobných údajov Kupujúceho v zmysle § 22 Národnej rady Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·         Požadovať výmaz osobných údajov Kupujúceho v zmysle § 23 Národnej rady Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·         Požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov Kupujúceho v zmysle § 24 Národnej rady Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·         Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho, ak bol udelený,

·         Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Národnej rady Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.7.7.  spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho.

10.8.   Predávajúci ako prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie spracúvaných osobných údajov, ani nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny.

 

Článok 11

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.   Kupujúci zadaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že Obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky Kúpne zmluvy a na všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy, reklamácii Tovaru a odstúpení od Kúpnej zmluvy.

11.2.   Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa tieto Obchodné podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom Zmluvných strán.

11.3.   Zmluvné strany sú povinné pri plnení svojich povinností, podmienok a záväzkov vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok a Kúpnej zmluvy, vzájomne sa rešpektovať, vynaložiť všetko úsilie a vykonať všetky potrebné úkony pre riadne a včasné plnenie povinností a záväzkov Zmluvných strán, vyvarovať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by narušili ciele a zámery Zmluvných strán vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok a Kúpnej zmluvy, a riadne a včas informovať druhú Zmluvnú stranu o všetkých svojich činnostiach a aktivitách, ktoré sa budú týkať alebo súvisieť s plneniami vyplývajúcimi z týchto Obchodných podmienok alebo Zmluvy.

11.4.   V prípade, ak niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok, Kúpnej zmluvy, alebo ich časť, by bolo neplatné, neúčinné pre rozpor s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, nemá táto čiastočná neplatnosť vplyv na platnosť týchto Obchodných podmienoka Kúpnej zmluvy ako celku, pričom Zmluvné strany sú povinné touto neplatnosťou dotknuté vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou tak, aby boli v súlade s účelom neplatného ustanovenia a obsahom týchto Obchodných podmienok  a Kúpnej zmluvy.

11.5.   Všetky podania, oznámenia alebo výzvy týkajúce sa plnenia povinností, podmienok, záväzkov, uplatňovania nárokov vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy určené druhej Zmluvnej strane, sú Zmluvné strany povinné vykonať prednostne písomne. Doručovanie písomností možno uskutočniť osobným doručením Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane, kdekoľvek bude adresát zastihnutý, alebo odoslaním prostredníctvom kuriéra alebo poštovej služby vo forme doporučenej zásielky na adresu Zmluvnej strany, alebo elektronickou formou na adresu e-mailu Zmluvnej strany, alebo formou SMS. Zmluvné strany sú povinné doručovať písomnosti spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o dni doručenia.

11.6.   V nadväznosti na vývoj podnikateľského prostredia, svoju obchodnú politiku alebo zmeny v príslušnej právnej úprave, je Predávajúcioprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek meniť a dopĺňať. Zmeny a úpravy týchto Obchodných podmienok a príloh oznámi Predávajúcizverejnením na webovej stránke www.zvarmont.sk. Prijatá zmena týchto Obchodných podmienok sa nevzťahuje na Kúpne zmluvy (odoslané Objednávky a Potvrdenia Objednávky), ktoré vznikli pred ich zmenou.

 

Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 8. marca 2021 a použijú sa na Objednávky zadané prostredníctvom e-shopu, e-mailu alebo telefonicky po tomto dátume.

UPOZORNENIE:

Tieto Obchodné podmienky sú predmetom ochrany práv duševného vlastníctva a bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora alebo Predávajúceho iná osoba nie je oprávnená tieto Obchodné podmienky ani len čiastočne akýmkoľvek spôsobom použiť na iný účel, ako pre zmluvný vzťah Predávajúceho a Kupujúceho.