Zváracia technika Elektrické náradie Ručné náradie Stavba a dielňa Ochranné pomôcky Chémia a prípravky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU A UZATVÁRANIA ZMLÚV PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY www.zvarmont.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, zmluvy o predaji tovaru uzatvorenej prostredníctvom stránky www.zvarmont.sk (ďalej len „webová stránka“), a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o predaji tovaru uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim prostriedkami diaľkovej komunikácie (ďalej len „VOP“). Tieto obchodné podmienky tiež upravujú právne vzťahy záujemcu o kúpu tovaru predávajúceho, ktoré vzniknú odoslaním objednávky zo strany záujemcu.

1.2 Predávajúcim je obchodná spoločnosť SG tec s.r.o. so sídlom: 935 21, Veľké Kozmálovce 373, Slovenská republika, IČO: 46 911 791, IČ DPH: SK 2023643380 (ďalej len „predávajúci“).

1.3 Tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, s prípade ak k uzatvoreniu zmluvy dochádza so spotrebiteľom a Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník („Obchodný zákonník“) v prípade, ak k uzatvoreniu zmluvy dochádza s podnikateľským subjektom pre zabezpečenie jeho činnosti. Práva a povinnosti podnikateľov, najmä úprava zániku kúpnej zmluvy alebo práv z vadného plnenia, vyplývajú priamo z Obchodného zákonníka.

1.4 Práva spotrebiteľa, povinnosti Predávajúceho, ktorí uzatvorili zmluvu na diaľku upravuje aj Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku).

1.5 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, čo kupujúci potvrdzuje svojím súhlasným vyhlásením prostredníctvom webovej stránky.

1.6 Znenie týchto VOP môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok, pričom pre strany sú záväzné ustanovenia obchodných podmienok platných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Tovary

2.1 Tovary predávané prostredníctvom webovej stránky sú predovšetkým: zváracia technika, náradie, stavebná a iná chémia a pracovné ochranné pomôcky. Presný popis tovaru je uvedený na webovej stránke.

2.2 Kupujúci berie na vedomie, že tovar, najmä chémia, musí byť skladovaný v súlade s podmienkami výrobcu.

3. Uzatvorenie zmluvy o predaji tovaru a platobné podmienky

3.1 Záujemca, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, vykoná na webovej stránke svoju registráciu a prostredníctvom webovej stránky objedná tovary tak, že požadované produkty vyberie z ponuky na webovej stránke.

3.2 K uzatvoreniu zmluvy dochádza doručením potvrdenia Predávajúceho o akceptovaní objednávky na kúpu tovaru na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim/záujemcom pri registrácii, nie však skôr, ako dôjde k zaplateniu kúpnej ceny.

3.3 Záujemca je pred uzatvorením zmluvy povinný pri registrácii na webovej stránke pravdivo uviesť všetky vyžadované osobné údaje. Záujemca berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť, ak sa niektorý údaj poskytnutý záujemcom/kupujúcim ukáže ako nepravdivý.

3.4 Predávajúci akceptuje platbu za tovar (úhradu kúpnej ceny za tovar):

3.4.1 platba vopred prostredníctvom platobnej brány a to platbu cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),

3.4.2 na zálohovú faktúru so splatnosťou určenou na faktúre a to ako platbu uskutočnenú bankovým prevodom,

3.4.3 v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v mieste určenom predávajúcim: ZVARMONT, Veľké Kozmálovce 373, 935 21

3.4.4 na dobierku pri doprave kuriérom

4. Podmienky predaja, kúpna cena a dodanie tovaru

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr v lehotách, ktoré vyplývajú z údajov k jednotlivým tovarom zverejnené na webovej stránke, okrem prípadu, ak predávajúci po vytvorení objednávky kupujúcemu oznámi dlhšiu dobu dodania.

4.2 Webová stránka obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sa zobrazujú na webovej stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne nesprávne či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, príp. ak je tovar vypredaný a trvale u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť kupujúcemu finančnú sumu uhradenú na základe kúpnej zmluvy.

4.3 V prípade, že predávajúci oznámi kupujúcemu dlhšiu dobu dodania, kupujúci/záujemca má právo v lehote 3 dní od tohto oznámenia od zmluvy/objednávky odstúpiť.

4.4 Ceny k jednotlivým tovarom sú konečné, vrátane DPH a všetkých poplatkov s výnimkou ceny za dopravu, ktorá je uvedená pri výbere tovaru a uložení do košíka na webovej stránke samostatne. Kupujúci sa spolu s kúpnou cenou zaväzuje zaplatiť aj cenu za dopravu tovaru na miesto, ktoré zadal v objednávke.

4.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný v odôvodniteľných prípadoch uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa ponúkaného tovaru.

4.6 Predávajúci je povinný:

4.6.1 dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení

4.6.1 dodať tovar riadne a včas, ustanovenie bodu 4.3 týmto nie je dotknuté.

4.7 Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

4.8 Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec:

4.8.1 kupujúcemu, ktorý je podnikateľom odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi,

4.8.2 kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom až keď mu vec odovzdá dopravca.

4.9 Ak nebolo na webovej stránke uvedené, ako bude tovar zabalený, predávajúci sa zaväzuje zabaliť tovar podľa zvyklostí alebo vhodným spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu.

4.10 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia tovaru kupujúcim vo vlastníctve predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho.

4.11 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku platobnou kartou alebo v hotovosti (pokiaľ sú tieto možnosti platby zo strany webového rozhrania obchodu umožnené) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5. Spôsob dodania a dopravy

5.1 Predávajúci zaisťuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru:

5.1.1 osobný odber

5.1.2 zasielanie kuriérom (prepravnou službou)

5.2 Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

5.3 Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky sú uvedené na webovej stránke.

6. Odstúpenie od zmluvy - formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie TU.

6.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovení § 7 ods. 6 písm. c) a e) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo pre jeho osobu a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

6.2 Ak nejde o prípad uvedený v bode 6.1 týchto VOP, či o iný prípad, keď nie je možné podľa platných právnych predpisov od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa musí predávajúcemu odoslať v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete – na dodržanie lehoty postačí, pokiaľ kupujúci preukázateľne odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho uvedenú na formulári či na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú vo formulári.

6.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar sa musí predávajúcemu vrátiť do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim, pričom, ak nie je v tomto článku ďalej uvedené inak, náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v tom prípade, keď sa tovar nemôže vrátiť pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Kupujúci má právo zvoliť si jeden z nasledujúcich spôsobov vrátenia tovaru:

6.3.1 vrátenie tovaru v prevádzke predávajúceho, pričom všetky náklady s týmto spojené nesie kupujúci.

6.3.2 vrátenie tovaru prostredníctvom pošty alebo kuriéra, pričom náklady nesie kupujúci.

6.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.2 týchto VOP vráti predávajúci zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu, t. j. cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru, a to do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

6.5 Ak sa spolu s tovarom poskytne kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.6 O obdržaní odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie a to písomne na jeho adresu alebo e-mailovú adresu.

7. Reklamácie a sťažnosti, vady tovaru, záruka za akosť

7.1 Kupujúci môže reklamovať tovar písomne na e-mailovú adresu admin@zvarmont.sk

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu hlavne za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1 tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2 sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3 tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 V prípade existencie vád má kupujúci právo:

7.3.1 na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady; tieto práva má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád,

7.3.2 na odstránenie vady opravou veci;

7.3.3 na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

7.3.4 právo odstúpiť od zmluvy, a to v prípade

7.3.4.1 keď nie je možné dodanie novej veci alebo výmena jej súčasti,

7.3.4.2 odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

7.4 Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.5 Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranej lehote alebo že by dohodnutie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

7.6 Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, predávajúci mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, ako ju kupujúci mohol pri dostatočnej pozornosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.

7.7 Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

7.8 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame uvedené inak alebo v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Ak je na tovare uvedený dátum spotreby, záruka sa skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude v tomto čase spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka sa môže poskytnúť aj na jednotlivú súčasť veci.

7.9 S výnimkou prípadov, keď predávajúci na vykonanie opravy určí inú osobu, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho, vždy v otváracích hodinách.

7.10 Pri uplatnení práv z vád v prevádzke predávajúceho alebo pri osobe určenej na vykonanie opravy kupujúci spolu s reklamovaným tovarom (vrátane kompletného pôvodného príslušenstva) predloží doklad o zaplatení tovaru alebo záručný list. Pri reklamácii dôjde k vyhotoveniu reklamačného protokolu, v ktorom predávajúci uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob informovania kupujúceho o jej vybavení. Na účely vybavenia reklamácie poskytne kupujúci dostatočné kontaktné údaje, ak nie je možné využiť údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte.

7.11 Ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci alebo ním poverený pracovník, je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

7.12 Ak je kupujúci spotrebiteľ, reklamácia vrátane odstránenia vady sa musí vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.13 Po vybavení reklamácie je predávajúci povinný informovať kupujúceho o ukončení reklamácie a vyzvať ho na prevzatie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď bol kupujúci o vybavení reklamácie informovaný.

7.14 Pri prevzatí vybavenej reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a lehote trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.15 Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť reklamačný protokol a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci či osoba vykonávajúca opravu odmietnuť tovar vydať.

7.16 Kupujúci má v súvislosti s reklamáciou právo na úhradu preukázateľne a účelne vynaložených nákladov, ktorými sa rozumejú najmä náklady na poštovné. O preplatenie takých nákladov musí kupujúci požiadať predávajúceho najneskôr jeden (1) mesiac od konca lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia, v opačnom prípade právo na ich úhradu zaniká. Predávajúci je oprávnený v súvislosti s reklamáciou zabezpečiť doručenie tovaru na adresu vlastnej prevádzky na vlastné náklady, pričom spôsob prevzatia tovaru a detailný postup pri reklamácii je uvedený na webovej stránke.

7.17 Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu tovaru za iný.

7.18 O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

7.19 O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu kupujúceho, v prípade, ak kupujúci požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak kupujúci požiada o zaslanie informácie poštou, predávajúci zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu kupujúceho uvedenú v reklamácii.

7.20 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

7.21 Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.

8. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente na webovej stránke.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia zmluvy osobitne dohodnuté majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

9.3 Pre práva a povinnosti záujemcu/kupujúceho a Predávajúceho platia obchodné podmienky platné v čase vzniku právneho úkonu.

7.4 Záujemca/kupujúci a predávajúci sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky vo forme e-mailových správ.

7.5 Záujemca/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Veľké Kozmálovce, dňa 01.03.2023

Nákupný košík