Sortiment - kategórie

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

Nebezpečenstvo škody na tovare

Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:

 • kupujúci vadu zistil,
 • kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.

Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

 • ktoré kupujúci spôsobil sám,
 • o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
 • ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

Nároky z vád tovaru

Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.

Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.

V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:

 • na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstrániteľná
 • na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstrániteľná
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať
 • odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná

Spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho.

Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

Záručná doba

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.

Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

Osobitné ustanovenia

Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode: www.zvarmont.sk.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.09.2016

Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

 • telefonicky v pracovných dňoch pondelok - piatok: od 08:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0948 731 170
 • e-mailom info(a)zvarmont(d)sk

Adresa pre zaslanie reklamácie:

ZVAR MONT
Veľké Kozmálovce 373, 935 21

Reklamačný formulár na stiahnutie TU.