Zváracia technika Elektrické náradie Ručné náradie Stavba a dielňa Ochranné pomôcky Chémia a prípravky

GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OD DOTKNUTEJ OSOBY e-shop 

 
§ Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) a ustanovenia § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 


1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 
 
Názov prevádzkovateľa: SG tec s.r.o.
IČO: 46 911 791
Ulica: číslo 373 Veľké Kozmálovce 
Obec: a PSČ Veľké Kozmálovce 935 21
Štát: SR
Právna forma: SRO
Štatutárny orgán prevádzkovateľa: (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene) Jozef Seneši
Mail: info@sgtec.sk 
Telefón: +421 948 553 000
Zástupca prevádzkovateľa
 
Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Zásady spravodlivého spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby ste ako dotknutá osoba boli informovaný o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ  Vám v tomto dokumente ako dotknutej osobe poskytuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov, pričom zohľadňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše osobné údaje spracúvajú. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá, preto sa nižšie v tomto dokumente dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. Zároveň sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

2. AKÉ MÁTE PRÁVA 
 
PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

• Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie: a) o účele spracúvania osobných údajov, b) kategórii spracúvaných osobných údajov, c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine, alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, e) právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, f) právo podať návrh na začatie konania ak tvrdíte, že ste boli priamo dotknutí na svojich právach, g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch Vám poskytne prevádzkovateľ ako dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu. 

 
• Ako dotknutá osoba máte právo v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie ak neexistuje rozhodnutie Komisie. Ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie, alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej krajine, alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov proces prenosu sa môže uskutočniť. 

 
• Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa vašich požiadavky.

 
PRÁVO NA OPRAVU


• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak ste si ako dotknutá osoba uplatnili právo na výmaz, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo inak spracúvali, ak ste ako dotknutá osoba odvolali svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo súhlas je neplatný, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. 
 

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov: a) ak ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich, Vy ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo d) ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 
 

• Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom ako dotknutej osoby, alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb, alebo z dôvodov verejného záujmu. Zároveň je Vás prevádzkovateľ ako dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Osobné údaje sa spracúvajú z dôvodu, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ak spracúvanie Vašich osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnením práva uvedeného v  zmysle vyššie uvedeného odseku nie je dotknuté právo na výmaz Vašich osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Vaše právo získať Vaše osobné údaje a právo na preniesť Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. 

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo tretej strany vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami, alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. 

Prevádzkovateľ je povinný Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva vaše vyššie uvedené práva najneskôr pri Vašej prvej komunikácii, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. 

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môžete ako dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. 

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel. 


PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA


Ako dotknutá osoba máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Návrh na začatie konania ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov boli porušené. Vzor návrhu nájdete na webovom sídle Úradu. 


NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ


Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť na našu spoločnosť ako prevádzkovateľa. Naše kontaktné údaje nájdete v úvode tohto dokumentu.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

• Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako údaje dotknutých osôb v našich informačných systémoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia, ktorých cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť vzniku rizika úniku, zneužitia, zverejnenia, alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pravdepodobne viedlo k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody ako dotknutých osôb, budete bezodkladne kontaktovaní. Zároveň si Vás dovoľujme upozorniť, že požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania a neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. V nasledujúcich tabuľkách nájdete údaje o našich jednotlivých informačných systémoch obsahujúcich informácie o jednotlivých účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnom základe spracovateľskej činnosti, kategóriách dotknutých osôb, kategóriách príjemcov spracúvaných osobných údajov. Zároveň sa dozviete informácie o tom aké osobné údaje spracúvame, o tom či uskutočňujeme cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a dozviete sa informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania 

3. JEDNOTLIVÉ ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

ÚČTOVNÁ A EKONOMICKÁ AGENDA 

 

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie došlých faktúr, vyhotovovanie faktúr odberateľom- zmluvným partnerom, styk  s bankou, evidencia pokladne, evidencia prímov a výdavkov, evidencia pohybu stavu hmotného majetku a záväzkov, vedenie účtovníctva v sú stave podvojného účtovníctva. 

Právny základ spracovateľskej  činnosti

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, členovia družstva, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov PO 

Kategórie osobných údajov

Titul, meno, priezvisko,  adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo,  e-mailová adresa, podpis,  číslo bankového účtu fyzickej osoby. 

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Daňové úrady, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci, Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo prevádzkovateľa 

ZMLUVNÉ VZŤAHY 

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie dodávateľsko- odberateľských zmlúv, najmä kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv týkajúcich sa prevodu majetok, vymáhania nárokov na náhradu škody a vymáhania pohľadávok s FO, ktoré vykonávajú činnosť ako SZČO. 

Právny základ spracovateľskej  činnosti


čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich z nasledovných zákonov: 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 455/1991 Zb Živnostenský zákon 

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY

Kategórie dotknutých osôb


dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby SZČO 
Kategórie osobných údajov: Titul, meno, priezvisko,  telefónne číslo,  e-mailová adresa, číslo bankového účtu 

Lehota na výmaz OÚ

Všetky uzatvorené zmluvy- 10 rokov 


Kategória príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, dodávatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom, ako banky, poisťovne leasingové spoločnosti, kuriérske spoločnosti, Slovenská pošta, poverení zamestnanci

Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo 

EVIDENCIA ZÁSTUPCOV KLIENTOV A DODÁVATEĽOV 

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia zástupcov a zamestnancov klientov a dodávateľov z dôvodu výkonu ich práce pre tieto subjekty predovšetkým na zabezpečenie chodu obchodných vzťahov.

Právny základ spracovateľskej činnosti

Právnym základom spracovateľskej činnosti je OPRÁVNENÝ ZÁUJEM v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie dotknutých osôb

fyzická osoba – zástupca alebo zamestnanec dodávateľa a odberateľa 

Kategórie osobných údajov

titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa 

Lehota na výmaz OÚ

Po skončení dodávateľsko- odberateľského vzťahu – do 30 dní 

Kategória príjemcov

Poverení zamestnanci

Sprostredkovatelia: nie sú 

EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb najmä ich žiadostí v súlade s Nariadením. 

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie

ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich z nasledovných zákonov: 

Právnym základom spracovateľskej činnosti je čl. 15 až 22 Nariadenia a čl. 34 Nariadenia a § 21 až 28 zákona   č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov a § 41  zákona   č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb

FO ako Dotknuté osoby 

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne  číslo, ďalšie údaje potrebné k vybaveniu uplatneného práva 

Lehota na výmaz OÚ

Odo dňa vybavenia žiadosti– 1 rok 

Kategória príjemcov

Poverení zamestnanci, orgány štátnej správy  a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov

Sprostredkovatelia: nie sú 

REGISTRÁCIA A PREVÁDZKA E-SHOPU 

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia zákazníkov v eshope prevádzkovateľa na účely vytvorenia zákazníckeho účtu a objednávania tovaru.  

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY 

Kategórie dotknutých osôb

FO, SZČO- registrovaní zákazníci e-shopu 

Kategórie osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, bydlisko, e-mail, tel. číslo, faxové číslo, história objednávok 

Na našom webe nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva a/alebo platobnej brány pri platbe kartou (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.  

Lehota na výmaz OÚ

Ihneď po zrušení registrácie v e-shope 

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy  a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci 

Sprostredkovatelia: nie sú 

KONTAKTNÝ FORMULÁR - WEB 

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je odpovedanie na cenové dopyty návštevníkov webovej stránky prevádzkovateľa podané prostredníctvom kontaktného formulára zverejnenom na jeho webovej stránke. 

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY na účely vypracovania cenovej ponuky

OPRÁVNENÝ ZÁUJEM v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zabezpečenie komunikácie medzi návštevníkmi webovej stránky a prevádzkovateľom a  propagácia prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky, predovšetkým reakcia na podaný dopyt ohľadne vypracovania cenovej ponuky. 

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby –návštevníci webovej stránky 

Lehota na výmaz OÚ

6 mesiacov po vybavení podnetu, žiadosti

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy  a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci

Sprostredkovatelia:  nie sú 

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia reklamácií vyplývajúca z jednotlivých zmlúv o výkone správy, predovšetkým vybavenie reklamácie. 

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EÚ. 

Žiadosti v súvislosti s Vašimi právami uvedenými vyššie ste ako dotknutá osoba oprávnená uplatniť priamo u Prevádzkovateľa na emailovej adrese:   alebo formou doporučeného listu doručeného na adresu spoločnosti: Odpovede na Vaše žiadosti ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa Vám poskytneme bezodplatne. V prípade ak je Vaša žiadosť ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. 

Právny základ spracovateľskej činnosti

Právnym základom spracovateľskej činnosti sú nasledovné zákony: 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Kategórie dotknutých osôb

FO ako zákazníci prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne  číslo, ďalšie údaje potrebné k vybaveniu uplatneného práva

Lehota na výmaz OÚ

Reklamačné protokoly –5 rokov

Kategória príjemcov

Osoba vybavujúca reklamáciu, zamestnanci dodávateľov,  orgány štátnej správy  a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov

Sprostredkovatelia:  nie sú

Ak máte pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web:https://dataprotection.gov.sk/

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na administratívnom oddelení Prevádzkovateľa. 

 

 

Nákupný košík